فرهاد حق سالمی: روایت گر تبریز، تبریزی که در گذرگاه تاریخ ایران همواره شاهد اتفاقات و تحولات فرهنگی فراوانی بوده و این تحولات هر یک به سهم خود تاثیرات فراوانی در فرهنگ شهر من گذاشته است.

این تحولات تاریخی و فرهنگی گاهی تلخ و گاهی شیرین و شگرف ذهن آویزی برای نگارنده بوده، تا به طرح ایده ای جدید برای بیان این فرهنگ عمیق و چند بُعدی بپردازد که حاصل آن اثر شینداری “روایت موسیقیایی تبریز” است.

ترکیب عناصر دنیای معاصر مانند تصویر تبریز در گذر تاریخ و اصوات ضبط شده از بازار تبریز در کنار غنای زیبایی شناسانه و هنری فرش تبریز به عنوان نمادهایی که مخاطب تبریزی را به درون زیبایی و شگرفی این عناصر می کشاند.

ترکیب این عناصر بی بدیل در کنار استفاده از موغام که راوی تاریخ کهن موسیقی شهرم، سازهای کلاسیک که بیانگر چند فرهنگی بودن تبریز است در خانه ختایی که خشت خشتش شاهد اتفاقات دیروز تا امروز شهرم بوده، سعی دارد مخاطب این رویداد شنیداری را به چالش ذهنی بکشاند تا هم از زیبایی این تاریخ و چندگانگی فرهنگی لذت ببرد و هم به اندیشه بیافتد که سیر تحول تاریخی این شهر از کجا تا به کجا بوده است.

آنسامبل تجربی تبریز به عنوان راوی این روایتِ نو از تبریز سعی دارد ارتباطی معاصر با مخاطبِ معاصر از تبریزی کهن برقرار کند، امیدوارم این اتفاق نیک در بُرشی از زمان و مکان امروز  اتفاق بیافتد.