به گزارش ترجمان صبح به نقل از ایسنا، سیف از برنامه بانک مرکزی برای تجمع موسسه اعتباری کوثر با دو موسسه متقاضی مجوز یعنی مهراقتصاد و ثامن خبر داد تا یک بانک جدید در شبکه بانکی کشور شکل گیرد.

موسسه ثامن الائمه پس از الزام بانک مرکزی مبنی بر استفاده نکردن از اسماء متبرکه به ثامن تغییر نام داد؛ این موسسه از نظر ما مشکل خاصی ندارد و در حال بررسی و تصمیم گیری در خصوص تجمیع موسسه ثامن، مهر اقتصاد و کوثر هستیم که با هم به فعالیت کنند و این تصمیم در حال شکل گیری است.

سپرده های تعاونی ثامن الحجج تا سه میلیارد ریال (۳۰۰ میلیون تومان) در حال بازپرداخت است و سپرده های کلان را دادگاه تعیین تکلیف خواهد کرد.