به گزارش ترجمان صبح به نقل از ایسنا، خلیل ساعی با بیان اینکه مشکل کم آبی مختص به یک شهر و یا استان نیست، گفت: با پیگیری‌ که از فرماندار کلیبر داشتیم متوجه شدیم که در این شهرستان مجبور هستند برای مدیریت مصرف آب و آبرسانی به تمامی مناطق شهری و روستایی برخی روزها حدود یک ساعت آب را قطع کنند. 
وی افزود: به دلیل مشکل کم آبی در برخی روستاهای سراسر کشور آبرسانی با تانکر انجام می‌شود.
وی با اشاره به اینکه مشکل کم آبی در کشور بسیار جدی است، تاکید کرد: قطع شدن های یک ساعته آب تلنگری برای مردم کشور است که بدانند اگر در مصرف آب صرفه جویی نکرده و مصارفشان را کنترل و مدیریت نکنند این قطعی‌های یک ساعته ممکن است به چندین ساعت در آینده تبدیل شود.