به گزارش ترجمان صبح به نقل از کانال اطلاع رسانی دکتر شکور اکبرنژاد، متن کامل این اطلاعیه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انتخاب یک امر تأثیر گذار می باشد که با توجه به هدفی که از انتخاب داریم می تواند اهمیت آن را مشخص کند برای مثال در خرید این یک وسیله نقلیه انتخاب نوع و کیفیت وسیله نقلیه تنها به زندگی شخصی فرد محدود می شود و در عین حال آثار انتخاب یک مدیر در سطح ملی می‌توانند نسل های یک جامعه را درگیر تبعات مثبت یا منفی آن نمایند پس انتخاب ما بسته به سطح عملکردی می ‌تواند آثار ما تقدم و ما تأخر قابل توجهی داشته باشد.

انتخاب یک مدیر عالی یک انتخاب با درنظر گرفتن چندین معیار است که بایستی این معیارها، در بین افرادی که برای انتصاب در نظر گرفته شده اند و در گویشی دیگر گزینه‌های انتخاب هستند بر اساس شاخص های متعدد مورد بررسی قرار گرفته و بعد از آن عمل انتخاب صورت پذیرد.

از مهمترین این شاخص هامی توان به توان مدیریتی قابل قبول، پاکدستی، تعامل مناسب با سایر ارگانها، داشتن شخصیتی ملی و فرا ملی (بسته به نوع مدیریت انتخابی) برنامه محور بودن، ریسک‌پذیری، دارای تجربه‌های مشابه مدیریتی بودن، جوان و پر انرژی بودن و امثالهم را نام برد.

همانطور که واضح است و اشاره نمودم شاخص های متعددی بایستی بررسی و گزینه ای که شاخص های بیشتری را پوشش دهد به عنوان گزینه برتر معرفی نمود.

این فرآیند بایستی از هر گونه احساسات، نگاه های ناسیونالیستی، خود برتر بینی و….. بر حذر بود و با نگاهی عادلانه و عاقلانه و در محیطی شفاف دست به بررسی و انتخاب زد و نبایستی با تکیه بر یک یا دو شاخص از شاخص‌های مطروحه، گزینه ای را تایید یا تکذیب کرد و بایستی یک انتخاب را با در نظر گرفتن جمیع جوانب به یک انتخاب اصلح و برتر تبدیل نمود.

شکور اکبر نژاد ۹۶/۰۶/۰۷