به گزارش ترجمان صبح، محمد قوچانی در روزنامه سازندگی نوشت: «یکی از نزدیکان سابق محمود احمدی‌نژاد، محمدعلی رامین که در دوره مسئولیتش در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی دولت سابق مطبوعات را زیر تیغ داشت، در واکنش به نامه رئیس سابق خود به مقام رهبری او را با ناپلئون بناپارت قیاس کرده و گفته است که محمود احمدی‌نژاد می‌خواهد همچون سردار فرانسوی «میوه انقلاب» را بچیند.

اشاره آقای رامین به ناپلئون البته نادرست است. ناپلئون بناپارت مردی نظامی بود که به نام انقلاب (فرانسه)، کودتا کرد چنان که رضاشاه به نام انقلاب (مشروطه) کودتا کرد. اما محمود احمدی‌نژاد مردی نظامی نیست و نهایتا او را می‌توان با سیدضیاءالدین طباطبایی قیاس کرد که با جلوه‌ای از سیادت و شریعت در اعتراض به فساد در اشرافیت و مشروطیت در پیوند با لشکر قزاق در سوم اسفندماه کودتا کرد و البته پس از مدتی کوتاه (۱۰۰روزه) که به دوره کابینه سیاه مشهور شد، قدرت را با واسطه به نظامیان واگذار کرد.

و شاید اشاره آقای رامین به «شارل لویی ناپلئون بناپارت» یا ناپلئون سوم باشد که از ۱۸۴۹ تا۱۸۵۲ رئیس جمهور فرانسه بود و سپس تحت عنوان ناپلئون سوم از ۱۸۷۰ تا ۱۸۵۲ امپراتور این کشور شد که آخرین حکومت سلطنتی فرانسه پس از دوران رجعت و بازگشت از جمهوریت به سلطنت بود که البته با سقوط او برای همیشه طومار حکومت مطلقه در فرانسه برچیده شد.

برخلاف پندار مرسوم، کارل مارکس اصطلاح بناپارتیسم را نه برای ناپلئون بناپارت (ناپلئون اول) که برای «لوئی ناپلئون بناپارت» (ناپلئون سوم) وضع کرد که در واقع نوعی تحقیر ناپلئون سوم بود: مردی که نیمی «لویی» و نیمی «ناپلئون» بود؛ نیمی سلطنت‌طلب و نیمی جمهوری‌خواه؛ نیمی دیکتاتور و نیمی دموکرات. و این خود محمود احمدی‌نژاد است که نیمی از او با نیمی دیگر از او می‌جنگد.»