به گزارش ترجمان صبح، در این مراسم قائم مقام شهردار تبریز با اشاره به اینکه این منطقه به واسطه دارا بودن بافت فرسوده و استقرار اماکن تاریخی دارای اهمیت بسیاری است گفت: طرح های خدماتی و گردشگری در این منطقه با هدف افزایش رضایتمندی شهروندان اجرا می شود.

رسول موسایی با قدردانی از زحمات شهردار سابق اظهار داشت: تغییر مدیر، لزوماً به معنی ضعف مدیر سابق نیست؛ به کارگیری افراد در جایگاهی متناسب با روحیه خدمتی و همچنین تزریق تفکر مدیریتی، از اهداف اصلی تغییرات مدیریتی است.

وی تاکید کرد: ایجاد فضای گردشگر پسند توام با آرامش و نشاط برای شهروندان به ویژه در حوزه منطقه هشت می تواند بر شاخص های این منطقه نمود بیشتری ببخشد.