به گزارش ترجمان صبح، موسی خلیل اللهی افزود: اسیدپاشی روی این خانم جوان در تبریز روز ۲۸ اسفند سال گذشته رخ داد. عامل اسیدپاشی تحت تعقیب پلیس قرار گرفت و روز بعد از این حادثه بازداشت و برای او قرارقانونی صادرشد‌. متهم خودش نیز هنگام اسید‌پاشی مصدوم شده است. تحقیقات در‌باره ابعاد این پرونده و انگیزه اصلی این متهم ادامه دارد.

وی گفت: با قطعیت گواهی پزشکی و مشخص شدن میزان و نوع صدمات وارده به قربانی حادثه، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال خواهد شد‌.