اجتماعی » کشوری
کد خبر : 140149
دوشنبه - ۲۴ تیر ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۹

چند درصد مردم مستأجرند؟

۷۰.۶ درصد مستأجران ایرانی اعلام کرده‌اند در یک سال گذشته رفتار صاحب خانه با آنها خوب و خیلی خوب بوده است. این در حالی است که ۱۸.۷ درصد پاسخگویان اعلام کرده‌اند رفتار صاحب خانه معمولی و ۱۰.۷ درصد نیز اعلام کرده‌اند رفتار صاحب خانه با آن‌ها بد و خیلی بد بوده است.

چند درصد مردم مستأجرند؟

به گزارش ترجمان صبح، نظرسنجی ملی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) از جامعه آماری کل کشور در روزهای ۱۷ و ۱۸ تیر ۹۸ نشان می‌دهد ۲۸.۷ درصد از خانوارهای ایرانی مستأجر هستند. همچنین بر اساس این نظرسنجی ۱۰.۷ درصد از مستأجران اعلام کرده‌اند رفتار صاحب خانه با آن‌ها بد و خیلی بد بوده است.

به گزارش ایسنا، در نظرسنجی ملی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) که در روزهای ۱۷ و ۱۸ تیر ماه ۹۸ به صورت تلفنی با جامعه آماری شهروندان کل کشور (اعم از شهر و روستا) انجام شده است، از پاسخگویان پرسیده شده: «آیا شما چیزی درباره پویش صاحب خانه خوب شنیده‌اید؟»

نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد ۶۷.۸ درصد پاسخگویان اعلام کرده‌اند که اسم این پویش را نشنیده و ۳۱.۹ درصد از پاسخگویان نیز اسم آن را شنیده بودند. ۰.۳ درصد نیز به این سوال پاسخ ندادند.

 

براساس نتایج نظرسنجی ملی مرکزافکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) که در روزهای ۱۷ و ۱۸ تیر ماه ۹۸ به صورت تلفنی با جامعه آماری شهروندان کل کشور (اعم از شهر و روستا) انجام شده است، ۲۸.۷ درصد از خانوارهای ایرانی مستأجر هستند.

رضایت مستأجران ایرانی از رفتار صاحب خانه‌ها

بر اساس اعلام مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)، نتایج نظرسنجی ملی این مرکز در روزهای ۱۷ و ۱۸ تیر ماه ۹۸ که به صورت تلفنی با جامعه آماری شهروندان کل کشور (اعم از شهر و روستا) انجام شده نشان می‌دهد، ۷۰.۶ درصد مستأجران ایرانی اعلام کرده‌اند در یک سال گذشته رفتار صاحب خانه با آنها خوب و خیلی خوب بوده است. این در حالی است که ۱۸.۷ درصد پاسخ‌گویان اعلام کرده‌اند رفتار صاحب خانه معمولی و ۱۰.۷ درصد نیز اعلام کرده‌اند رفتار صاحب خانه با آن‌ها بد و خیلی بد بوده است.