اجتماعی » استان های شمالغرب » فرهنگ و هنر » کشوری
کد خبر : 28167
دوشنبه - 8 خرداد 1396 - 22:34

فراخوان نخستین جشنواره فیلم تبریز

فراخوان نخستین جشنواره فیلم تبریز منتشر شد.

فراخوان نخستین جشنواره فیلم تبریز

به گزارش خبرآنلاین، انجمــن ســینماگران آذربایجــان شــرقی بــا همکــاری اداره کــل فرهنــگ و ارشــاد اســلامی اســتان بــه منظــور ترغیــب و تشــویق هنرمنــدان ســینما و در راســتای اهــداف خــود، نخســتین جشــنواره فــیلم تبریــز را برگــزار مــی کنــد.

ایــن جشـــنواره بـــا تأکیـــد بـــر ضـــرورت گســـترش تولیـــد فـــیلم مبتنـــی بـــر تجربـــه، اندیشـــه و خلاقیـــت و نیـــز تشـــویق فیلمسازان جوان و ایجاد انگیزه مضاعف برای فعالیت،در سطح استان آذربایجانشرقی برگزار می شود.

اهداف جشنواره:

۱ – ارزش نهادن به جایگاه هنر هفتم و گسترش فعالیتهای سینمایی در استان

۲- تأکید بر ضرورت تولید فیلم و ترغیب فیلمسازان استان به ساخت فیلم

-۳شناسایی استعدادها و ظرفیتهای سینماگران

-۴ ایجاد فضای پویا و با نشاط در میان جوانان و اهالی سینما

-۵ کمـــک بـــه ارتقـــای ســـطح فنـــی و کیفـــی تولیـــدات فـــیلم ســـازان از طریـــق ارزیـــابی کار شناســـی آثـــار و ایجـــاد کارگاههای آموزش سینما در جشنواره

 

موضوع و قالب فیلم ها:

موضـــوع فـــیلم هـــا «آزاد» بـــوده و در قالـــبهـــای: «داســـتانی»، «مســـتند»، «تجربـــی» و «پویانمـــایی» مـــورد پـــذیرش قرار خواهند گرفت.

 

بخش های جشنواره:

  

الف- بخش اصلی

مسابقه فیلم های کوتاه به همراه مسابقه پوستر فیلم

 ب- بخش چشم انداز سینمای آذربایجان

پخش و نمایش فیلم های بلند سینمایی [تولید استان آذربایجانشرقی] خارج از بخش مسابقه

ج- بخش جنبی

برگزاری نشست های تخصصی، جلسات نقد و بررسی فیلم ها و کارگاههای آموزشی سینما

چ- بخش ویژه

در ایــن بخــش بــه بهتــرین فــیلم کوتــاه جشــنواره کــه بــه هــر کــ دام از زمینــه هــای: «اقتصــاد مقــاومتی »، «اهــداء عضــو»، « تبریــز در گــذر تــاریخ و فرهنــگ/ تبریــز۲۰۱۸ «و « جلــوه هــای گردشــگری در منطقــه آزاد ارس» نگاهی مؤثر و هنرمندانه داشته باشند، جوایزی اهدا خواهد شد.

 

شرایط و مقررات جشنواره:

– ۱ به کلیه فیلمهای راهیافته به بخش مسابقه، گواهی شرکت در جشنواره صادر خواهد شد.

.-  ۲ حـــداکثر مـــدت زمـــان فـــیلم هـــا در بخـــش داســـتانی «۳۰ «دقیقـــه و در بخـــش مســـتند «۴۰ «دقیقـــه تعیـــین شده است.

-۳ کلیه آثار شرکتکننده بایستی پس از فروردین سال ۱۳۹۳ تولید شده باشند.

–  ۴ محدودیتی در تعداد آثار ارسالی وجود ندارد.

– ۵ هزینــه ورودی بــرای هــر فــیلم مبلــغ «۳۰۰ «هــزار ریــال تعیــین شــده اســت کــه مــی بایســت بــه حســاب جــاری شــماره ۰۱۱۱۰۲۳۸۷۲۰۰۵ بــه نــام انجمــن ســینماگران آذربایجــانشــرقی نــزد بانــک ملــی شــعبه دانشــگاه تبریــز [کد شعبه ۴۵۴۴ [واریز و فیش آن همراه با سایر مدارک ارائه شود.

تبصره: هزینه ورودی برای فیلمسازان عضو انجمن سینماگران استان نصف مبالغ فوق است.

.- ۶ درج نام فیلم، کارگردان و شماره تماس بر روی لوح فشرده (DVD (الزامی است.

–  ۷ بــرای شــرکت در جشــنواره مــی بایســت فــرمهــای مربــوط را تکمیــل نمــوده و بــه همــراه فــیش واریــز هزینــه ورودی به دبیرخانه تحویل نمایند.

– ۸ فیلمهایی که استانداردهای فنی و نمایشی را نداشته باشند، از بخش مسابقه حذف می شوند.

–  ۹ پس از راهیابی فیلمها به جشنواره، امکان خارج کردن آنها از برنامه وجود ندارد.

۱۰  – اخــذ تصــمیم نهــایی در بــاره مــوارد پــیش بینــی نشــده کــه در مقــررات حاضــر لحــاظ نشــده و یــا ابهــام هــای ناشــی از مفاد آن و تغییر در برخی از مقررات با دبیر جشنواره است.

-۱۱تکمیل فرم تقاضای شرکت در جشنواره به معنای قبول مقررات اعلام شده است.

– ۱۲ فراینــد ارســال فــیلم هــا بــه دبیرخانــه جشــنواره «یــک مرحلــه ای» اســت و در صــورت انتخــاب فــیلم، فایــل ارسال شده به صورت مستقیم و بدون هیچ تغییری به نمایش در خواهد آمد.

۱۳ – فــیلمهــایی کــه توســط بــیش از یــک کــارگردان ســاخته باشــند، لازم اســت یــک نفــر بــه نماینــدگی از گــروه کارگردانی به جشنواره معرفی شود.

۱۴     – به هیچ عنوان امکان تغییر و یا ارسال مجدد آثار وجود ندارد.

۱۵ – هزینه ارسال آثار بر عهده شرکتکننده خواهد بود.

-۱۶ دبیرخانه از دریافت آثار ارسالی پس از موعد مقرر معذور است.

-۱۷دبیرخانه آسیبهای ناشی از ارسال نادرست آثار را بر عهده نمی گیرد.

۱۸ – آثار ارسالی به شرکتکنندگان عودت داده نخواهد شد.

۱۹ – دبیرخانــه جشــنواره مجــاز اســت بخــش هــایی از فــیلم هــا را در تهیــه تیــزر جشــنواره، امــور تبلیغــاتی یــا پخــش از شبکه استانی صداوسیما مورد استفاده قرار دهد.

-۲۰مسئولیت حقوقی آثار ارسالی بر عهده امضاء کننده فرم درخواست است.

۲۱ – بــرای شــرکت در بخــش مســابقه بهتــرین طراحــی پوســتر فــیلم، ارائــه پوســتر چــاپ شــده فــیلم بــر روی کاغــذ کوتد در قطعA۳ با کیفیت ۳۰۰dpi الزامی است.

شرایط فنی آثار:

همه آثار ارسالی بایستی به صورت فایل Data بر روی DVD به دبیرخانه جشنواره ارائه شوند.

فُرمتهای مورد پذیرش:

Full HD۱۹۲۰*۱۰۸۰ یا HD۱۲۸۰*۷۲۰تصویر ابعاد با و MOV-H۲۶۴و MP۴-H۲۶۴

تــذکر: فایــلهــای معیــوب و یــا فُرمــت هــای متفرقــه بــه هــیچ عنــوان در مرحلــه انتخــاب آثــار شــرکت داده نخواهنــد شد.

جوایز و تقدیرها:

داوری آثـــار راهیافتـــه بـــه جشـــنواره در بخـــشهـــای ذیـــل صـــورت پذیرفتـــه و بـــه برگزیـــدگان کمیتـــه داوران جـــوایز نقدی، تندیس جشنواره و لوح تقدیر اهدا خواهد گردید.

  الف) بخش مستند:

–          جایزه بهترین فیلم مستند: تندیس جشنواره- لوح تقدیر- جایزه نقدی –

–          جایزه بهترین تحقیق و پژوهش: لوح تقدیر- جایزه نقدی

ب) بخش تجربی:

–           جایزه بهترین فیلم تجربی: تندیس جشنواره- لوح تقدیر- جایزه نقدی

ج) بخش پویانمایی:

جایزه بهترین فیلم انیمیشن: تندیس جشنواره- لوح تقدیر- جایزه نقدی

چ) بخش داستانی:

– جایزه بهترین فیلم داستانی: تندیس جشنواره- لوح تقدیر- جایزه نقدی

– جایزه بهترین کارگردانی: تندیس جشنواره- لوح تقدیر- جایزه نقدی

– جایزه بهترین فیلمنامه: لوح تقدیر- جایزه نقدی

– جایزه بهترین تدوین و صداگذاری: لوح تقدیر- جایزه نقدی

-جایزه بهترین تصویربرداری: لوح تقدیر- جایزه نقدی

-جایزه بهترین صدابرداری: لوح تقدیر- جایزه نقدی

– جایزه بهترین موسیقی فیلم: لوح تقدیر- جایزه نقدی

–   جایزه بهترین بازیگر مرد: لوح تقدیر- جایزه نقدی

– جایزه بهترین بازیگر زن: لوح تقدیر- جایزه نقدی

– جایزه بهترین گریم: لوح تقدیر- جایزه نقدی

– جایزه بهترین صحنه آرایی: لوح تقدیر- جایزه نقدی

– جایزه بهترین جلوههای ویژه بصری: لوح تقدیر- جایزه نقدی

–  جایزه ویژه هیئت داوران: تندیس جشنواره – لوح تقدیر- جایزه نقدی

ح) بخش پوستر فیلم:

جایزه بهترین پوستر فیلم: لوح تقدیر- جایزه نقدی

گاه شمار جشنواره:

آخرین مهلت ارسال آثار: ۲۰ تیر ۱۳۹۶

اعلام فیلمهای بخش مسابقه: ۳۱ تیر ۱۳۹۶

زمان برگزاری جشنواره: ۱۰ تا ۱۳ مرداد ۱۳۹۶

نشانی دبیرخانه جشنواره:

تبریـــز- اول ســـربالایی ولـــیعصـــر- جنـــب پـــارک باغلاربـــاغی- مجتمـــع ســـینمایی ۲۲ بهمـــن- کـــد پســـتی ۵۱۵۶۹۸۷۴۱۷ – دفتر انجمن سینماگران استان آذربایجانشرقی – تلفکس: ۳۳۲۸۰۷۰۰-۰۴۱